Wat geloven wij

We hebben geprobeerd om de aller-essentieelste zaken van ons geloof in de volgende 11 punten samen te vatten. Dit is onze geloofsbelijdenis.

 1. We geloven dat de hele bijbel, zowel het oude als het nieuwe testament, is voortgekomen uit en geïnspireerd door God, zonder dwaling in de oorspronkelijke handschriften. Dit Woord van God omvat de volledige openbaring van Gods Wil voor het behoud van de mens, en is de goddelijke en hoogste autoriteit voor alle vragen van geloof en leven.
 2. Wij geloven in een soeverein en almachtig God, die hemel en aarde geschapen heeft en van eeuwigheid bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 3. Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon, waarachtig God en Mens is, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij is gestorven aan het kruis als een zoenoffer voor onze zonden, naar de schriften. Wij geloven dat deze Jezus de derde dag uit de dood is opgestaan als Overwinnaar over zonde en dood. Hij is opgevaren ten hemel en verhoogd aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge, waar Hij nu onze Hogepriester en Voorspraak is.
 4. Wij geloven, dat het werk van God de Heilige Geest is om Jezus Christus te verheerlijken. Zijn werk is het om de mensen te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Degene die tot geloof komt ontvangt de Heilige Geest, wordt wedergeboren, dat is dat zijn geest levend wordt voor God en daarmee wordt hij verzegeld met het eeuwige leven. De Heilige Geest is het die ons verstand verlicht, die in de gelovige woont en hem leidt, onderwijst en kracht geeft. Daardoor is deze in staat een heilig leven te leiden en God waarachtig te dienen.
 5. Wij geloven dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Maar hij is in zonden gevallen door het eenzijdig en eigenwillig overtreden van Gods geboden. Als gevolg daarvan zijn alle mensen verloren en onder het oordeel van God gekomen.
 6. Wij geloven dat het vergoten bloed van Jezus Christus de enige grond is waarop God zondaren vergeeft en dat wij daardoor behouden en gerechtvaardigd worden. Alleen zij die Jezus Christus als hun verlosser aannemen worden wedergeboren en hebben macht gekregen kinderen van God te worden. Dit niet door eigen werken, maar uit genade.
 7. Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen die samen de Universele Gemeente vormen, het Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Alle gelovigen zijn door Hem geroepen om Zijn getuigen te zijn.
 8. Wij geloven dat de leden van de Universele Gemeente geroepen zijn Jezus Christus te belijden door zich te laten dopen door onderdompeling en zich te onderwerpen aan alles wat Jezus in zijn Woord heeft bevolen.
 9. Wij geloven in de persoonlijke en lichamelijke wederkomst van Jezus Christus.
 10. Wij geloven in de opstanding der doden.
 11. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Gerechtigheid heerst.