Visie

Onder visie verstaan wij Gods wil voor ons leven, onze situatie en onze mogelijkheden. Deze visie ontvangen we vanuit Zijn Woord. Voor het verstaan van Gods visie voor de gemeente als lichaam van Christus, haar doel en haar functioneren als levend organisme, laten we ons leiden door o.a. de volgende bijbelverzen:

Mattheüs 28:19; Handelingen 2:42; 1 Corinthe 12:12-31; Efeze 4:11-16.

Op grond van deze bijbelgedeelten onderscheiden we voor de gemeente de volgende aspecten:

  • de gemeente is huis van God voor aanbidding, gebed en gemeenschap
  • de gemeente is school voor Bijbels onderwijs
  • de gemeente is werkplaats voor discipelschapstraining
  • de gemeente is basis van evangelisatie.

Huis van God voor aanbidding, gebed en gemeenschap

Als Gods kinderen zijn we gemaakt om te leven in aanbidding tot Hem. Hoewel het hierbij gaat om een levenshouding en niet om enkele momenten, willen we in onze samenkomsten hier uitdrukking aan geven door het zingen van geestelijke liederen en het open gebed in de aanbiddingdienst

Gebed is een pijler voor het geloofsleven, zowel persoonlijk als voor de gemeente. Daarom willen we ook in het huis van God samenkomen om te bidden. Voor de zondagsamenkomst is er een bidstond en na de samenkomsten is er gelegenheid om voorbede te vragen aan de oudsten. Gedurende de week komen meerdere celgroepen bij elkaar om te bidden.

Samen vormen we het lichaam van Christus. We zijn geroepen tot gemeenschap in Christus, die ons heeft opgedragen om elkaar lief te hebben. Deze verbondenheid willen we in praktijk brengen door onze levens te delen, een luisterend oor te hebben, op elkaar acht te geven en elkaar te steunen in gebed.

Daarnaast willen we door gezamenlijke maaltijden en ontspannende (soms sportief inspannend) activiteiten deze fellowship samen genieten.

School voor Bijbels onderwijs

De Bijbel is de absolute norm voor ons leven. Onderwijs over wat de Bijbel leert is van groot belang. Dit onderwijs wordt op diverse wijze en aan verschillende groepen gegeven. Er is onderwijs ingedeeld naar leeftijdsgroepen (zondagschool en jeugdwerk) en naar kennisniveau (Alpha- en introductiecursus). Ook wordt er naar behoefte, zowel individueel als in groepsverband, onderwijs gegeven over specifieke onderwerpen, zoals de doop en het huwelijk.

De gemeentekringen, die in principe wekelijks bij elkaar komen, vervullen een belangrijke rol. Hierin ontmoeten leden elkaar in kleinere groepen (maximaal 15 personen). Naast het in praktijk brengen van gemeenschap en discipelschap, staat het samen onderzoeken van Gods Woord centraal. Verder worden er enkele keren per jaar studieavonden gehouden, waarbij op diverse onderwerpen dieper wordt ingegaan.

Een fundamenteel deel van het onderwijs aan de gemeente vindt plaats doormiddel van de preek tijdens de zondagsamenkomst. Behalve oudsten, zijn er ook een aantal gemeenteleden die voorgaan in het Woord. Daarnaast streven we ernaar om met regelmaat gastsprekers uit te nodigen, vooral van het zendingsveld of uit andere gemeenten uit Arnhem.

Werkplaats voor discipelschap

Kennis alleen is zinloos. Het in praktijk brengen van het geloof en bijbelse principes is de basis van waar discipelschap (Jacobus 1: 22). En de gemeente als een levend organisme wordt gevormd door uitvoering van de bediening van elk lid afzonderlijk (Efeze 4: 11-13 en 16).

In dit alles hanteren wij het bijbelse principe van Gavengerichte taakvervulling:

Wij geloven dat God aan elk lid van het lichaam minimaal één geestelijke gave (omschreven in o.a. 1 Corinthe 12:1-12) geeft om de gemeente mee te kunnen dienen. In principe geloven we dan ook dat een gemeentelid alleen die taken moet uitvoeren waarvoor hij/zij de geestelijke gave(n) heeft ontvangen. Het is dus van belang te weten welke gave(n) God je heeft gegeven en daarmee welke plaats/taak God je in de gemeente geeft. Door gebed, studie, jezelf onderzoeken en door de praktijk zal jijzelf en je omgeving gaan herkennen welke gaven en taken dat zijn. Hierbij is eerder sprake van een proces dan een plotselinge gebeurtenis.

Daarom willen we binnen de gemeente veel ruimte bieden om de opgedane kennis ook in praktijk te leren brengen en zo je gave(n) te ontdekken.

Zo is er bijvoorbeeld voor jeugdleden de mogelijkheid om binnen activiteiten van de gemeente stage te lopen om zodoende bekend te raken met diverse taken binnen de gemeente.

Voor volwassen leden is er ook volop gelegenheid om gebed, dienen, evangelisatie, zending, pastoraat enz. in de praktijk te brengen en te groeien naar volwassenheid in bediening.

Basis van evangelisatie

We willen een gemeente zijn die gericht is op de verkondiging van het Evangelie. Niet alleen oog hebben voor het eigen geestelijk welzijn, maar je ook laten gebruiken als instrument van God om anderen Zijn liefde te doen kennen.

In de eerste plaats is elke discipel geroepen om in zijn eigen omgeving, zoals familie, buren en collega’s, te getuigen van zijn geloof.

In de tweede plaats zien we ons als gemeente verantwoordelijk voor de
wijk waarin we als gemeente samenkomen.

Daarnaast steunen we individuele leden, die participeren in diverse regionale of landelijke evangelisatieprojecten.

Naast evangelisatie aan onze directe omgeving lezen we in de Bijbel over de zendingsopdracht tot aan de uitersten der aarde (Mattheüs 28:19). Als gemeente ondersteunen we een aantal zendingsprojecten (10% van de inkomsten van de EGA gaan naar deze projecten). Naast het financieel ondersteunen als gemeente, moedigen we de gemeenteleden aan om zelf op tijdelijke basis mee te werken aan deze projecten.