Lidmaatschap

De gemeente kent een ledenlijst en een gastenlijst. Wanneer je in aanmerking wil komen als lid dan kun je dit aan een van de oudsten aangeven.

Hiervoor gelden enkele voorwaarden. Zo moet je de samenkomsten een half jaar regelmatig bezoeken, moet je gedoopt zijn door onderdompeling op je eigen getuigenis en moet je de visie van de gemeente onderschrijven.

Alleen leden kunnen taken in de gemeente uitvoeren, kunnen aanspraak maken op pastorale hulp en hebben spreekrecht op bijzondere vergaderingen van de gemeente.

Wil jij je als gast laten inschrijven, omdat je bijvoorbeeld nog niet aan alle voorwaarden voldoet of omdat je nog meer tijd nodig hebt om je te bezinnen op het lidmaatschap dan kun je dit ook aangeven aan een van de oudsten.

Ook dan geldt de voorwaarde dat je de samenkomsten al regelmatig en gedurende ongeveer een half jaar bezoekt.

Gasten kunnen aanspraak maken op pastorale zorg vanuit de gemeente, mogen bijzondere vergaderingen van de gemeente bijwonen, echter zonder spreekrecht. Voor gasten is het niet mogelijk om taken binnen de gemeente uit te voeren.

NB: dit wil niet zeggen dat er geen pastorale hulp wordt verleend aan derden, maar zij kunnen daar in principe geen aanspraak op maken

De oudsten zullen normaal gesproken bij beide verzoeken, lidmaatschap of gast, contact op nemen met de gemeente van herkomst (als daar sprake van is). Om zich hiermee te verzekeren dat bij het vertrek uit die andere gemeente geen sprake is van tucht, zonde of een conflictsituatie.

De oudsten behouden zich het recht voor om mensen te weigeren als lid/gast. Wel zal bij een afwijzing van een verzoek de betreffende persoon geïnformeerd worden over de reden hiervan.

Leden worden geacht zich actief op te stellen in de gemeente. Dit houdt in dat zij een taak binnen de gemeente uitoefenen, deel uit maken van een gemeentekring en ook andere bijeenkomsten en activiteiten van de gemeente bezoeken.

Hoewel er geen verplichte financiële bijdrage bestaat, heeft elke pastorale eenheid1) de verantwoordelijkheid om de gemeente financieel te ondersteunen.

Hiervoor wordt aan het begin van het kalenderjaar een richtbedrag door de oudsten afgegeven. Dit richtbedrag bestaat uit de kosten die de voorgenomen activiteiten van dat jaar in totaal bedragen (zoals huur, aanschaf studiemateriaal, koffie zondagsamenkomsten, enz.). Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal pastorale eenheden en 12 maanden.

De namen en adressen worden door het secretariaat geadministreerd. Periodiek verschijnt er een leden- en gastenlijst.

  1. Onder pastorale eenheid wordt verstaan een zelfstandige leefeenheid, zoals een gezin, maar ook een alleenstaande of een meerderjarig kind van een gezin, dat apart op de ledenlijst vermeld staat.